Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ lezeckého centra je spoločnosť LEZEC s.r.o., Ľudovíta Starka /OZETA/, 911 01 Trenčín

Lezecká stena prevádzkovaná prevádzkovateľom (ďalej len „stena“) je určená pre športové aktivity voľného lezenia a pre bouldering. Všetci jej návštevníci sú povinní sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom a riadiť sa ním.  Pri prvom vstupe je každý návštevník, vrátane toho, čo nelezie, povinný vyplniť a odovzdať kompetentnej osobe registračný formulár a jeho podpisom potvrdzuje, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom a bezpečnosťou na lezeckej a bouldovej stene a že pravidlá v ňom obsiahnuté akceptujú a považujú za záväzné.

Pokiaľ ste ešte nedosiahli vek 18 rokov a chcete liezť v lezeckom centre, je nutné si nechať rodičmi podpísať súhlas zákonného zástupcu a priniesť ho na stenu. 

výklad pojmov:

Návštevník: Návštevníkom sa rozumie každá osoba, ktorá sa v čase prevádzky steny buď priamo zúčastňuje vlastného voľného lezenia či istenia inej osoby, alebo sa zdržuje v priestore lezeckého centra.

Odborný dozor (služba): odborný dozor môže vykonávať len osoba určená prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že služba nemusí mať nutne kvalifikáciu odborného inštruktora.

Odborný inštruktor: Jedinec, ktorý absolvoval akreditovaný kurz a získal kvalifikáciu odborného inštruktora pre lezenie na umelých stenách.

Prvolezec: Lezec, ktorý lezie na prvom konci lana, lano zapína do karabín postupového istenia a je istený zdola ističom.

Druholezec: Lezec, ktorý nasleduje vo výstupe nahor prvolezca a je istený lanom zhora.

Istič: Osoba, ktorá vykonáva istenie, čím zabraňuje potencionálnemu pádu lezca.

Zásady a pravidlá prevádzky aktivít v lezeckom centre

Trenčín a povinnosti návštevníka:

1. Všetci návštevníci steny berú na vedomie, že lezenie prevádzkujú na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a potvrdzujú, že sú si plne vedomí všetkých nebezpečenstiev vyplývajúcich z vykonávania voľného lezenia na lezeckých stenách. Všetci návštevníci berú na vedomie, že lezenie a istenie pri lezení je prevádzkovateľom povolené len osobám, ktoré boli riadne oboznámené s technikou lezenia a istenia, a tieto techniky, vrátane zachytenie pádov, bezpečne ovládajú. Všetci návštevníci sú povinní používať kvalitný a plne funkčný lezecký materiál. Do priestoru lezeckej steny môžu návštevníci vstupovať iba po prezutí. Na lezenie môžu používať iba špeciálnu lezeckú obuv, prípadne čisté tenisky. Zakázané je liezť bosý, v papučiach alebo inej nevhodnej obuvi.

2. Každý návštevník je pred začatím športových aktivít na stene povinný zhodnotiť svoj aktuálny zdravotný stav, fyzické možnosti, ako aj svoje schopnosti a skúsenosti s lezením, istením a všetkými technikami s touto aktivitou súvisiacimi. Prevádzkovateľ odporúča osobám, ktoré nemajú s týmito aktivitami skúsenosti alebo sú začiatočníci, vykonávať športové aktivity výhradne pod dozorom odborného inštruktora prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví návštevníkov, ktorá vznikla v dôsledku precenenia vlastných schopností či zdravotného stavu.

3. Prevádzkovateľ zásadne neodporúča vykonávanie športových aktivít voľného lezenia na stene osobám so zdravotnými problémami, najmä s kardiologickými ťažkosťami, so srdcovými ochoreniami, tehotným ženám a pod.

4. Aktivita voľného lezenia na stene je povolená len osobám, ktoré vopred zaplatili vstupné podľa platného cenníka. Návštevníkom je prísne zakázané vstupovať do priestoru steny a prevádzkovať voľné lezenie pod vplyvom alkoholu či iných návykových(omamných) látok, prevádzkovateľ je v tejto súvislosti oprávnený osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu či návykovej látky, vstup do lezeckého centra odoprieť.

5. Osoby mladšie ako 15 rokov (ďalej len „deti“) môžu vykonávať športové aktivity na stene a voľné lezenie iba pod priamym dohľadom svojho zákonného zástupcu alebo inej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za neho prevezme zodpovednosť a túto skutočnosť potvrdí prevádzkovateľovi písomným vyhlásením. Zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba, ktorá za neho prevzala zodpovednosť písomným vyhlásením, zodpovedá za dodržiavanie pravidiel bezpečného lezenia a zodpovedá za ich bezpečnosť.

6. Osoby staršie 15 rokov a mladší ako 18 rokov (ďalej len „mladiství“) môžu vykonávať športové aktivity na stene a voľné lezenie samostatne iba v prípade, že predložia prevádzkovateľovi písomný súhlas zákonného zástupcu, v ktorom zákonný zástupca uvedie, že súhlasí so samostatným prevádzkovaním športových aktivít svojho dieťaťa na stene, a že za neho preberá plnú zodpovednosť. Inak môžu mladiství na stene vykonávať športové aktivity a voľné lezenie len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ne prevezme zodpovednosť a túto skutočnosť potvrdí prevádzkovateľovi písomným vyhlásením. 

7. Ak má návštevník akékoľvek pochybnosti o svojich lezeckých zručnostiach, je jeho povinnosťou požiadať prevádzkovateľa o vstupnú inštruktáž, ktorú mu na jeho žiadosť poskytne odborný dozor (služba) prevádzkovateľa alebo odborný inštruktor prevádzkovateľa. 

8. Každý návštevník je kedykoľvek povinný podriadiť sa pokynom odborného dozoru (služby) prevádzkovateľa. Návštevníci majú na stene k dispozícii možnosť zapožičania kvalitného, ​​bezpečného a plne funkčného športového vybavenia výrobcom určeného k aktivite voľného lezenia a toto vybavenie sú povinní používať v súlade s výrobcom stanoveným návodom na používanie a odporúčaniami odborného dozoru (služby). Prevádzkovateľ nezodpovedá za technický stav vlastného vybavenia návštevníka. 

9.Každý návštevník je povinný dodržiavať najmä tieto základné zásady a pravidlá bezpečného voľného lezenia a športových aktivít na stene: 

 • Dodržiavať zásady bezpečného voľného lezenia. Návštevník je povinný sa pred lezením naviazať na istiace lano, a to uzlom podľa odporúčania UIAA – teda protismerným osmičkovým uzlom. Je zakázané nadväzovať sa na lano pomocou uzla a karabíny s jednoduchou poistkou zámku alebo pomocou dračej slučky. 
 • Pri lezení sa bezpečne istiť. Je úplne zakázané sólovej lezenie. Tzv. bouldering (sólové lezenie bez naviazania na lano) je zakázané mimo prestorov na to určených.
 • Pri lezení je zakázané vynechávať istiace body, návštevník je povinný zapnúť istiaci bod najneskôr vo výšky svojho pásu. 
 • Je zakázané používať lano kratšie ako 40 m. 
 • Je zakázané pri výstupe odbočiť z línie zvolenej cesty, ak by tým akokoľvek obmedzil ostatných účastníkov lezenia na stene. Na jednej výstupovej línii je zakázané súčasné lezenie dvoch alebo viacerých lezcov. Je prísne zakázané istenie dvoch lezcov naraz v rovnakej karabíne postupového a koncového istenia. 
 • Druholezec je povinný liezť na lane, ktoré je vedené skrz postupové istenie, ktoré musí počas lezenia odopínať a ukončiť výstup v mieste, kde bude istený minimálne cez dve postupové alebo jedno koncové istenie. 
 • Istič je povinný venovať sa činnosti istenia s nepretržitou pozornosťou, a to po celú dobu výstupu aj zostupu (spúšťanie) istenej osoby, je povinný povoľovať či doberať lano tak, aby minimalizoval dĺžku prípadného pádu istenej osoby, je povinný zachytiť pád istenej osoby tak, aby nedošlo k zraneniu prvolezca, ostatných návštevníkov či tretích osôb, alebo aby nedošlo k poškodeniu steny, istenia či iných horolezeckých pomôcok. Je zakázané doberať druholezca zo zlaňovacej či iných kotviacich bodov steny. Istič vždy istí zo zeme a v stoji. 
 • Spúšťanie istenej osoby musí prebiehať plynulo a takým spôsobom, aby neboli ohrození ďalší návštevníci alebo osoby pohybujúce sa v priestore steny. 
 • Je zakázané zdržiavať sa v priestore pod lezeckou stenou, pokiaľ nejde o osoby, ktoré práve lezú či istia inú osobu.
 • Je zakázané upravovať existujúce cesty, toto je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu odborného dohľadu (služby). 
 • Každý návštevník je povinný ohlásiť odbornému dozoru (službe) bezodkladne akékoľvek zistené technické závady na lezeckej stene vrátane uvoľneného chytu, istiaceho prostriedku a na túto skutočnosť upozorniť aj iného návštevníka, ktorý má zámer do narušenej cesty nastúpiť. 
 • Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby neohrozoval či neobmedzoval ostatných návštevníkov, v prípade výskytu úrazu je povinný poskytnúť zranenému prvú pomoc a okamžite privolať lekára či odborný dozor, ktorý ho privolá. 
 • Odborný dozor (služba) má k dispozícii lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci, odborný dozor je povinný zaznamenať vzniknutý úraz do knihy úrazov vrátane poznamenanie údajov prípadných svedkov vzniku úrazu. 
 • Každý návštevník, ktorý zistí porušovanie zásad bezpečného lezenia a športových aktivít v lezeckom centre, je povinný porušujúcu osobu upozorniť na povinnosť dodržiavania pravidiel bezpečnosti. V prípade, že toto upozornenie nepovedie k náprave, je povinný upozorniť na takéto konanie odborný dozor (službu). 
 • Neúmerne dlhé pády (na „efekt“) nie sú povolené. 
 • Na bouldrovke je zakázané liezť so sedákom, na ktorom sú pripevnené karabíny, expresky, istiace pomôcky, alebo iné predmety, ktoré môžu lezca poraniť pri páde.
 • Rodičia zodpovedajú za svoje deti počas celej návštevy lezeckého centra. 
 • Každý návštevník zodpovedá za svoj lezecký materiál (sedák, lano, istiaci prostriedok, atď.) 

10. Každý návštevník je ďalej povinný udržiavať vo všetkých priestoroch steny čistotu a poriadok. Je povinný dodržiavaťzásady protipožiarnej prevencie a zoznámiť sa s požiarnou poplachovou smernicou vyvesenou v priestoroch steny. V priestoroch lezeckého centra je prísne zakázané fajčiť či konzumovať iné návykové látky. 

11. Prevádzkovanie podnikateľskej činností v celom areáli lezeckého centra je povolené len so súhlasom prevádzkovateľa steny. 

12. Prevádzkovateľ či odborný dozor prevádzkovateľa je oprávnený kedykoľvek vykázať z priestorov lezeckého centra osobu, ktorá porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo pravidiel bezpečného voľného lezenia na stene, a to bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup osobe, ktorá sa takéhoto porušovania prevádzkového poriadku, či pravidiel bezpečného voľného lezenia na stene dopustila opakovane.

13. Návštevy svojím podpisom návštevnej knihy vyjadrujú svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ spracovával nimi poskytnuté osobné údaje podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, na účel stanovený prevádzkovateľom po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu tohto účelu. 

14. Tento prevádzkový poriadok je vydávaný prevádzkovateľom a je platný a záväzný pre všetkých návštevníkov steny počnúc dňom jeho zverejnenia. Tento prevádzkový poriadok je prevádzkovateľom zverejnený na webových stránkach prevádzkovateľa, súčasne je viditeľne vyvesený v priestore recepcie – vstupu na stenu tak, aby mal každý návštevník možnosť sa s ním oboznámiť. Tento prevádzkový poriadok je takisto neoddeliteľnou súčasťou knihy návštev steny a každý návštevník potvrdzuje skutočnosť, že sa s ním zoznámil, či mal možnosť sa s ním zoznámiť, svojím podpisom v návštevnej knihe, a to minimálne pri prvej návšteve steny. 

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú návštevník spôsobí sebe alebo iným osobám pri pobyte v lezeckom centre. 

16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tento vydaný prevádzkový poriadok meniť a aktualizovať. Návštevníci sú povinní oboznámiť sa s účinným prevádzkovým poriadkom. 

Ďakujeme všetkým lezcom a návštevníkom lezeckého centra LEZEC s.r.o. Trenčín, že v záujme nielen vlastnej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti ostatných lezcov, tento prevádzkový poriadok dodržiavajú. Prajeme Vám príjemný pobyt v našom lezeckom centre.